usddn Dogfrisbee European championship 2024

time remaining until the event

Days

open czech discdog championship 2024

do Mčr 2024 zbývá

Dny
Hodiny
Minuty

Aktuality

Novinky které potřebujete vědět o MČR.

Známe nové mistry ČR!

Novými mistry ČR ve freestylu se v neděli 10. září stali Joanna Korbal s Navi. Titul v SuperPro Toss&Fetch rovněž míří do Polska zásluhou Kaśky Krzewiny a

číst více »

Nezapomeňte na očkovací průkazy!

Upozorňujeme všechny závodníky na povinnost předložit při registraci očkovací průkaz vašeho psa (psů) na kontrolu platnosti povinného očkování. Máme informaci, že na mistrovství republiky přijede

číst více »

Mistrovství české republiky v dogfrisbee

Domácí šampionát patří k vrcholům české dogfrisbee scény. Za léta jeho konání si získalo věhlas, který sahá až za hranice naší vlasti. Mistrovství ČR je tzv. otevřené, a mohou se jej účastnit soutěžící ze zahraničí, proto se k nám každoročně vrací týmy nejen z okolních států. 

Tituly se udělují ve čtyřech disciplínách – freestyle, SuperPro Toss and Fetch, the Quadruped ženy a the Quadruped muži. Pro každou z těchto disciplín jsou stanovena kvalifikační kritéria, která naleznete níže na této stránce. 

PODMÍNKY PRO START NA mčr 2024/CONDITIONS FOR START ON cZECH CHAMPIONSHIP

CZ

Také letošní republikový šampionát bude bez nutnosti kvalifikace. Startovat může každý hráč, který již s některým psem nastoupil v otevřené kategorii v dané disciplíně – ve FS Open, v SPTF divize I a v oficiálním quadrupedu v závodě pořádaném podle pravidel USDDN.

Vzhledem k očekávanému velkému zájmu o start na mistrovství republiky připravil organizátor akce, výbor DiscDog klubu ČR, následující pravidla pro registraci účastníků zavedením přednostního práva pro start v mistrovské disciplíně. 

Přednostní právo startu budou mít ty týmy, které 

 • ve freestylu skončí v některém ze závodů Brit Cupu v kategorii Open do 10. místa, přičemž pořadí se posouvá o týmy, které již podmínku splnily;
 • v SPTF nahází v závodě zařazeném do CzechBlack ligy 38 bodů a více;
 • v quadrupedu mužů zařazeném do CzechBlack ligy dosáhne týmového výkonu 50 metrů a více;
 • v quadrupedu žen zařazeném do CzechBlack ligy dosáhne týmového výkonu 40 metrů a více.

Pořadatel stanoví zvláštní deadline pro přihlášky týmů, které tyto podmínky splnily; pokud se tým do této doby nepřihlásí, jeho přednostní právo propadá. Pro MČR 2024 je posledním dnem pro přihlášení týmu, který splnil podmínky přednostního startu, 19. srpen 24.00 hodin.

Pořadatel vyčlení v každé mistrovské disciplíně přesně stanovený počet míst pro týmy, které pozve dle vlastního uvážení; pokud tyto kvóty nenaplní, volná místa případnou týmům pod čarou startovních listin. Pro MČR 2024 to bude 5 míst pro FS, 5 míst pro SPTF, 3 místa pro quadruped žen a 2 místa pro quadruped mužů.

Všechna ostatní místa do maximální kapacity mistrovských disciplín (a všechna místa v nemistrovských) budou dána k dispozici pro volné přihlašování stylem kdo dřív přijde s tím, že do pořadí přihlášených budou zařazeni maximálně dva psi od jednoho hráče. Případný třetí a další pes bude do startovní listiny zařazen na čekací listinu a bude moci startovat pouze při nenaplnění maximální kapacity disciplíny.

Pravidlo maximálně dvou psů se nevztahuje na hráče, kteří si účast se dvěma a více psy zajistili splněním kritérií pro přednostní právo startu. Pokud ale bude chtít takový hráč přihlásit do téže disciplíny dalšího psa ve volném přihlašování, bude tento tým automaticky zařazen na čekací listinu

ENG

Same as last years, there is no need to qualify for Czech Championships 2023. Any player who has already started in an open division can participate. It means a start in FS Open, SPTF Open (Division I) and in official The Quadruped in a race held according to USDDN rules.

Due to the expected great interest in the start at the national championship, the organizer of the event, the committee  of DiscDog club Czech republic, prepared the following rules for the registration of participants by introducing priority right for the start in the championship discipline.

Priority right to start will be given to the teams that

 • in freestyle finishes in one of the Brit Cup races in the Open category up to 10th place, while teams that have already met the condition are not included in the ranking
 • in the SPTF, he will score 38 points or more in a race classified in the CzechBlack league
 • achieves a team performance of 50 meters and more in the men’s quadrupeds included in the CzechBlack league;
 • achieves a team performance of 40 meters and more in the women’s quadrupeds included in the CzechBlack league;

The organizer sets a special deadline for the applications of teams that have met these conditions; if the team does not apply by this time, its priority right is forfeited. For MČR 2024, the last day for the registration of a team that has met the conditions for a priority start is August 19 at midnight CEST.

The organizer will allocate a precisely determined number of places in each championship discipline for the teams he invites at his discretion; if they do not fill these quotas, any free places for teams below the line of the starting lists. For MČR 2024, there will be 5 places for FS, 5 places for SPTF, 3 places for quadruped women and 2 places for quadruped men.

All other places up to the maximum capacity of championship disciplines (and all places in non-championships) will be made available for free entry on a first-come, first-served basis, with a maximum of two dogs per player entered in the entry order. Any third and other dogs will be placed on the waiting list in the starting list and will only be able to start if the maximum capacity of the discipline is not met.

The rule of a maximum of two dogs does not apply to players who have ensured their participation with two or more dogs by fulfilling the criteria for the priority right to start. However, if such a player wants to register another dog in the same discipline in free registration, this team will automatically be placed on the waiting list.

ZVÝHODNĚNÉ STARTOVNÉ PRO ZÁVODNÍKY / REDUCED STARTING FEES:

Abychom zachovali ten adrenalin spojený se snahou dosáhnout na určitý kvalifikační výkon, bude i letos možné vyzávodit si zvýhodněné startovné v každé z mistrovských disciplín.

To keep that thrill of trying hard to meet some qualification limit in, there is again a possibility to win a reduced starting fee in each of Champion-title disciplines.

CZ

pro členy DDK ČR – sleva 100 % = zdarma

pro nečleny sleva 50 % 

   • ve FS: získávají zvýhodněné startovné týmy z prvních tří míst v konečném pořadí každého letošního pohárového FS Open. Zvýhodněné startovné se neposouvá na týmy na nižších pozicích, pokud už někdo na stupních zvýhodněné startovné získal na předcházejících akcích. 
   • v SMD – nához 46 bodů a víc
   • v Quadrupedu: 
    • ženy – 60 m a víc 
    • muži – 65 m a víc

eng

100 % fee reduction for members of the Czech DiscDog Club

50 % fee reduction for everybody else 

 •  in FS: all teams ending up on 1st, 2nd or 3rd place in FS Open at each Brit Cup 2021 event. Reduced fee is not moving down to teams who are not on the podium even if there is someone on the podium who has already got the reduced fee at some previous competition. 
 • in SPTF – any team who has got 46 points and more 
 • in The Quadruped:
  • women – 60 m and more 
  • men – 65 m and more

ZVÝHODNĚNÉ STARTOVNÉ PRO rozhodčí/ REDUCED STARTING FEES for judges:

Také pro letošní rok vyhlásil DDK ČR zvýhodněné startovné pro rozhodčí. Všichni si uvědomujeme, že rozhodčí se posuzováním vzdávají šance závodit, a tedy i pokusit se vybojovat si slevu na startovném na MČR. Navíc je to jedna z možností, jak zvýhodnit naše členy, díky jejichž podpoře může náš klub fungovat.

Rozhodčí, kteří jsou členy DiscDog klubu ČR a posuzovali v roce 2023 na některé z oficiálních českých soutěží, tedy získávají automaticky start zdarma na MČR 2023 v disciplíně, kterou během sezóny 2023 posuzovali.

Sleva se týká pouze mistrovských disciplín – freestylu, SPTF a quadrupedu. Za jeden odposuzovaný závod rozhodčí získává zvýhodněné startovné pro jednoho psa.

Also for this year, the DDK CR announced a discounted entry fee for referees. We are all aware that the referees give up the chance to compete by judging, and therefore to try to win a discount on the entry fee at the MČR. In addition, it is one of the ways to benefit our members, thanks to whose support our club can function.

Referees who are members of the DiscDog Club of the Czech Republic and judged in 2023 at some of the official Czech competitions will automatically get a free start at the MCR 2023 in the discipline they judged during the 2023 season.

The discount applies only to championship disciplines – freestyle, SPTF and The Quadruped. For one judged race, the judge receives a discounted entry fee for one dog.